*
نشان هاي كسب شده
ترکاک
به پرداخت ملت
جايزه مديريت سبز ايرانيان
تيپ ا و 2 و 3
مدل تعالي EFQM
استاندارد ISO 17025  آزمايشگاه
IMS
OHSAS 18001
استاندارد
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان
ترکاک
به پرداخت ملت
جايزه مديريت سبز ايرانيان
تيپ ا و 2 و 3
مدل تعالي EFQM
استاندارد ISO 17025  آزمايشگاه
IMS
OHSAS 18001
استاندارد
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان