نظام هاي تعالي

 

به منظور اجراي صحيح و مورد انتظار برنامه ها و فعاليتهاي يك سازمان لازم است كه سيستم ها، فرايندها و واحدهاي آن در مواقع لازم مورد ارزيابي جامع قرار گيرند. اين ارزيابي از يك سو برنامه ريزي هاي آينده را تحت تأثير قرار داده و از سوي ديگر اجراي برنامه هاي موجه و مطلوب را جهت دهي مي كند. بدين منظور روش ها و ابزارهاي مختلفي ايجاد و توسعه داده شده است. مدل هاي تعالي سازماني گروهي مهم از اين روشها و ابزارها را تشكيل مي دهند .

اين مدلها با نگرش كل نگر و ايجاد نظامي جامع جهت ارزيابي سازماني به تعيين سطح سازمان ، واحدها و فرايندهاي آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت ، برنامه هاي بهبود و اقدامات اصلاحي مناسب را استخراج مي كنند.

در كشور ما نيز چندي است كه فعاليتهاي فراگيري در راستاي تعالي سازماني و نظام هاي مرتبط با آن به انجام رسيده است .

در اين مدلها سازمانها ابتدا به خود ارزيابي مي پردازند. در واقع اين فرآيند به سازمان اجازه مي دهد به طور شفاف نقاط قوت و نيز حوزه هاي نيازمند به بهبود خود را شناسايي نمايد. نتايج حاصل از اجراي اين فرايند ، گزارش بازخوردي است كه در آن هر بخش امتياز خاص خود را گرفته و نقاط قوت و نواحي قابل بهبود در آن مشخص مي گردد . اين گزارش به عنوان مبناي حركت هاي اصولي جهت دستيابي به بهبود مستمر مورد استفاده قرارمي گيرد . بر اساس نتايج منبعث از گزارش بازخورد مربوطه ، به ويژه موارد مطرح شده در بخش نواحي قابل بهبود، پروژه هاي بهبود، در شركت تعريف و اولويت بندي و طبق برناــــــه زمانبندي اجرا مي گردد. در حال حاضر دو جايزه در سطح ملي به اين امر اختصاص داده شده است : يكي جايزه ملي كيفيت ايران به همت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ديگري جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني بر مبناي مدل هاي تعالي سازماني .

اميد است با ياري خداوند متعال بتوانيم در پيمودن مسير مقدس و بي پايان بهبود مستمر و تعالي گام مؤثري برداريم.