مشخصات سيمان تیپ 2


 

 

1- مقاوم در برابر حمله سولفات و کلر

2- مناسب جهت کار در سازه های زهکشی

3-ترک کمتر در بتن بعلت گرمای هیدراسیون پایین تر

4- مناسب جهت کار در شرایط آب و هوائی گرم

 

 

chart