مشخصات سيمان تیپ 1-525


 

عمومی:

1- مصرف کمتر سیمان در مقایسه با سایر سیمانها

2- هزینه کمتر بعلت مصرف کمتر

3- گیرش سریعتر ولذا تسریع درکار وباز نمودن قالبها در زمان کمتر(جهت قطعات پیش ساخته)

4- مقاومت بالاتر در نتیجه ایمنی بیشتر سازه ها

5- مناسب جهت استفاده در شرایط آب وهوائی بسیار سرد،مناطق سردسیر و در معرض یخ زدگی

اختصاصی:

1- مصرف کمتر انرژی در صنعت

2- آسیب کمتر به محیط زیست

 

 

 

chart